03 Mart 2015 Salı

Kuaförlüğün Tanımı

Kuaför; saç ve kesim,ayrıca renklendirilme ve şekillendirilmeye ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapan ve bu bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

07 Ekim 2011 Cuma 21:16
Bu haber 3972 kez okundu
Kuaförlüğün Tanımı

KUAFÖRLÜĞÜN TANIMI ?

Kuaför; saç ve kesim,ayrıca renklendirilme ve şekillendirilmeye ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapan ve bu bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

     Bir takım araç ve gereç kullanılarak sakalın ve saçın kişiye uygun bir şekilde biçimlendirilip kesilmesine kuaförlük denir. Kuaförlük güzel sanatlara dahil bir heykel tıraş gibi kesim şekillendirme bir ressamın fırçasınıdan çıkan eseri gibi, kuaförler de bir tutan 180° açılı bir koltuk etrafındaki sahnede eser çıkarmasıdır. Anında düşünme, karar verme, el hüneri, bilgi ve beceri göz nuru işidir.

TÜRKİYE’DE KUAFÖRLÜĞÜN GELİŞİMİ


            Kuaförler günümüzde gittikçe modernleşiyor Kullandığımız takımlar daha kaliteli ve daha temiz aletler daha keskin ve lüx kuaför salonları açılıyor. Bu konuda okullar açılarak öğrencilere teorik bilgiler verilmektedir. İcraat, Uygulama yapılan iş kısmında ise çeşitli salonlarda staj yapılarak daha kaliteli elemanlar yetiştirme yoluna gidilmiştir. Okullarda saç ve cilt bilgileri, masaj, kimya, kozmetik ve muhasebe gibi konular işlenmektedir. Bu okullarda alet ve edevat gibi sorunlar yoktur. Buda onların pratik eğitimlerini kolaylaştırmaktadır.Kuaför mesleğinin geliştiği başlıca ülkeler Fransa, İspanya, İtalya, Amerika, Türkiye, Almanya ve Yunanistan"ı sayabiliriz.

MESLEK KURSLARI KİMLER İÇİN DÜZENLENİR?

         3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 37.maddesi gereğince Bakanlığımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliliklere sahip olmayan kişileri, iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları düzenlemektedir.

         Meslek kurslarında pratik eğitimin işyerlerinde yapılması halinde, kursiyerlerin işyerlerindeki çalışma esasları, okul veya eğitim merkezi ile iş yeri arasında düzenlenecek protokolle belirlenmektedir. Bakanlıkça belirlenen ve Makam Oluru gereğince Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, bir işyerinde mesleği ile ilgili bir işte çalışanlar için açılan kurslara katılanların iş kazaları, meslek hastalıkları ile hastalık sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir. Bu kurslara katılanların, gördükleri eğitim ve işyerlerindeki çalışmaları Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmek suretiyle kalfalık sınavlarına katılabilmektedirler.

GELİŞTİRME VE UYUM KURSLARI KİMLER İÇİN DÜZENLENİR?

3308 sayılı kanunun 38. maddesine  göre, işletmelerce geliştirme ve uyum kurslarının açılmasına başlanmıştır. "Mesleki ve Teknik eğitim Yönetmeliği" hükümlerine göre açılan bu kurslara, mesleki eğitim merkezi müdürlüklerince öğretim elemanı, görevlendirme, derslik sağlama, program hazırlama ve benzeri konularda yardımcı olunmaktadır. Bu kurslar işletmelerin kendi imkanları ile veya başka işletmelerle işbirliği yapmasıyla açılırlar.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ
 

Tanımı: En az ilköğretim mezunu olup örgün eğitime devam etmeyenlerden, bir işyerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki herhangi bir meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime çıraklık eğitimi denir. 

Yararları:
I. Çırak öğrencilere olan yararları:
 
1. Öğrencilerimiz sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındıklarından, sigorta pirimleri devlet tarafından karşılanmaktadır. 
 

2. Askerlik işlemleri tecil edilmektedir. Öğrencilerimiz eğitime devam ederken açıköğretim kurumlarına da kayıt yaptırabilmektedir. 
3.  Mesleki yeterlilikleri de belgeye bağlanmıştır.
 

II. İşverene yararları:  
 

1. İşyerinde çalışan ve merkezimizde eğitime alınan çırakların sigorta pirimlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltmaktadır. 
 

2.  Çırak öğrenciye ödenen ücretler her türlü vergiden muaftır. 
3.  Kalifiye insan gücünün yetiştirilmesiyle iş hayatında verimlilik sağlanmaktadır.
 

III. Kamuya yararları: 
 

1. Çıraklık eğitimi sistemi ile; hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli, ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır. 
 

2. Çıraklık eğitimine devam edenler, belirli bir işyerinde zaten çalışmakta olduklarından herhangi bir istihdam problemleri bulunmamaktadır. 

3. Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmış bulunan gençlerimizin eğitim ihtiyacı karşılanmak suretiyle, eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

İşleyiş:  Merkezimiz öğrencileri çalıştıkları meslek dallarıyla ilgili teorik eğitimlerini haftada bir gün okulda, pratik eğitimlerini ise kalan günlerde işletmelerde alırlar. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerinde kendi dallarıyla ilgili meslek derslerinin yanında ortak genel kültür derslerini de okumakta ve kendilerine her yarıyıl sonunda başarı durumlarını gösteren karneleri verilmektedir. Öğrenciler çıraklık eğitimlerinin sona ermesiyle birlikte ilk kalfalık sınavlarına katılarak toplam eğitim süresi içerisinde görmüş oldukları derslerden sınava tabi tutulurlar. Bu Zınavlardaki derslerin her birine 12 kez girme hakları mevcuttur.

Eğitim Süresi:
  Meslek dalları ve öğrenim durumuna göre 1-3 yıl arasında değişmektedir.  Ayrıntılı bilgi içintıklayınız.

Devam-Devamsızlık:
  Çırak  öğrencinin bir öğretim yılındaki teorik eğitim devamsızlığının, mazeretsiz olarak bir haftada gördüğü teorik ders saatleri sayısının üç katından daha fazla olması durumunda kaydı silinmektedir. Ayrıca bir yılda işyerine (pratik eğitime) 15 iş günü veya aralıksız 5 iş günü mazeretsiz olarak devam etmemesi durumunda da kaydı silinir. Pratik eğitim devam devamsızlık çizelgesi için tıklayınız.< br />  

Başvuru Koşulları:  Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci kayıtları her yıl Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ve Ocak ayı ara kayıt döneminde yapılmaktadır. Aranan koşullar:

     A- Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;

    1.Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda İlkokullardan mezun olanlar (5. sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
 

      2. Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,
      3. Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak,
 

     B- Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler ; 
 

    Yukarıdaki şartlara ilave olarak ;

1. Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak,
2. Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

Nasıl kayıt olunur:  Dört nüsha halinde okuldan temin edilen çıraklık sözleşmesi ayrı ayrı doldurulduktan sonra işyerine ve işyerinin bağlı bulunduğu meslek odasına onaylatılır. İstenen diğer belgelerle birlikte kayıt tarihleri içerisinde okula başvurulur.
 

Kayıt için istenen belgeler:
 

1.  4 adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınır)
2.  Sağlık raporu
3.  Diploma/tasdikname aslı ve fotokopisi
4.  Nüfus cüzdanı ve iki fotokopisi
5.  İkametgah belgesi
6.  10 adet vesikalık fotoğraf
7.  6 adet mektup pulu ve zarfı
8.  Varsa SSK kartı

9. 19 yaşından gün almış erkekler için  (Askerlik şubesince düzenlenmiş) askerlikle ilişiğinin olmadığını bildirir be


KALFALARIN USTALIK EĞİTİMİ KİMLER İÇİN DÜZENLENİR?

Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların, mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız işyeri açabilmelerini sağlamak için, gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle, Bakanlıkça ustalık eğitimi düzenlenir.

Bu eğitimde okutulacak derslerin kapsam ve süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir.

Ustalık eğitiminde amaç: usta adayının, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmektir.

Ustalık eğitiminde okutulan derslerin adları ve saatlerine aşağıda yer verilmiştir.

3308 Sayılı kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi gereğince çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarına ilişkin ustalık eğitimi çalışma süreleri Milli eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiştir. 
 

USTALARIN EĞİTİMİ (USTA ÖĞRETİCİ KURSLARI)        

İşyerinde, sanatını çıraklara öğretmekle görevli ustaların katıldığı eğitimdir. Bu eğitimi görmeyen işyeri sahibi veya ustaların yanlarında veya işyerlerinde çırak çalıştırmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu eğitimle çırak yetiştirme sorumluluğunu üstlenen ustaların sanatını başkasına iyi bir şekilde öğretme usul ve tekniklerini öğrenmelerini hedeflenmektedir. Bu amaçla hazırlanmış bulunan "İş Pedagojisi Kurs Programı" 40 saat sürelidir.

ÜNİTE NO

ÜNİTENİN ADI

ÜNİTENİN SÜRESİ(Saat)

1

Çıraklık ve Mesleki Eğitim İlkeleri

4

2

Eğitim Psikolojisi

3

3

Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları

4

4

Meslek Analizi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması

8

5

Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları

8

6

İş Güvenliği

4

7

İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri

4

8

Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme

3

9

İmtihan Değerlendirme

2

TOPLAM

40


Anahtar Kelimeler: Kuaförlüğün Tanımı

    Yorumlar

GAZETE MANŞETLERİ

HAVA DURUMU

Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

ANKET Sonuçlar Tümü

?İnternetten Satılan Brezilya Fönü,Gelin Saçı ,Saç Kaynağı ,gibi Saç Fırsatları Güvenlimi

İLGİ GÖREN SEKTÖREL HABERLER

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

EN ÇOK YORUMLANANLAR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

YENİ ÜRÜNLER

KİM KİMDİR? Tümü

KARİKATÜR

BİZE YAZIN

Bize Yazın

Siz de yazmak istemez misiniz?

ARŞİV